ПЛОЩ 799кв.м. ЦЕНА 67850 евро БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА Поземлен имот с начин на трайно ползване ‘нива’, попадащ в обхвата на процедиращ се подробен устройствен план за улична и дворищна регулация на жилищна зона ‘Южен плаж’ гр. Обзор. След влизане в сила на плана новия собственик трябва да заплати дължимите такси за смяна на предназначението.